5 Soruda “CBS Kongresi 2019”

0
541

Coğrafi Bilgi Sistemi kavramının önemi her geçen gün daha çok anlaşılmakta ve birbirinden çok farklı uygulama alanlarında gerek kamu gerekse özel sektör tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. CBS politikalarını, uygulamalarını, teknolojilerini tartışmak ve bu konularda düşünce üretmek için 2007 yılından itibaren iki yılda bir sekreteryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) CBS kongreleri organize edilmektedir. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan CBS Kongresi 23 – 25 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek. Gelin bu kongrenin önemine ve neden katılmanız gerektiğine birlikte bakalım.

1. CBS Kongresinin Amacı Nedir?

CBS Kavramının Toplumla Olan Etkileşimini Yükseltmek:
Mekansal verinin/bilginin ve mekansal bilişim teknolojilerinin dünya, ulusal ve yerel olmak üzere farklı ölçeklerde kullanımının bu-gün ve yarın için önemini vurgulamak ve kamuoyu ile paylaşmaktır.
CBS Kavramının TMMOB ile Olan Etkileşimini Arttırmak:
TMMOB’ye bağlı 24 odanın çalışma konularında CBS yaklaşımının nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini açıklamak, uygulama konuları ile CBS teknolojisi arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmektir.
CBS Kavramından Elde Edilen Değeri Arttırmak:
CBS vb. mekansal bilgi ve teknolojileri kullanarak toplumsal, sosyal
ve ekonomik değerleri arttırmak ve mekansal bilgi/bilişim endüstrisini dikeyde büyütmek, yatayda genişletmektir.
CBS Kavramı Üzerinden TMMOB Birlikte Çalışabilirliğinin Haritasını Üretmek:
TMMOB içerisinde farklı ölçekte ve çözünürlükte mekansal veri/bilgi kullanan, mekansal bilişimden yararlanan CBS uygulayıcıları ve geliştiricileri arasında sürdürülebilir bir iletişim platformunu oluşturmak ve bu platform üzerinden birlikte çalışabilirlik modelini geliştirmektir. Sözü edilen birlikte çalışabilirlik platformu üzerinden TMMOB içerinde bulunan 24 odanın yalnız iki yılda bir düzenlenen CBS kongrelerinde düşüncelerini paylaşmaları yerine, iki kongre arasında iletişimi sürekli tutup 24 odanın çalışma alanlarındaki arakesitlerinde mekansal açıdan nasıl daha fazla toplumsal ve ekonomik değer üretilebileceğine ilişkin çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.

Kongrenin amaçlarından biri de; TMMOB’ye bağlı 24 odanın çalışma konularında CBS yaklaşımının nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini açıklamak, uygulama konuları ile CBS teknolojisi arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek.

CBS Üzerinden Eş Güdüm:
TMMOB kapsamındaki demokratik kitle örgütleri kendi mesleki uygulama alanlarında ya doğrudan ya da dolaylı olarak mekansal veri, bilgi ve teknolojilerini kullanmaktadır. Açık veri yaklaşımıyla oluşturulacak bir mekansal veri altyapısı kullanılarak dayanışmacı bir yaklaşımla iş akışları oluşturulabilecek ve farklı ölçeklerdeki sorunsallara tüm odalar birlikte daha çevreci, düşük maliyetli, toplum yararına, sürdürülebilir çözüm önerileri sunabilecektir. Aynı mekansal veri altyapısını kullanarak farklı alanlar ve uygulamalar için geliştirilen CBS projeleri arasında ilişkiler kurulabilirse ve farklı odaların geliştirmiş olduğu CBS servislerinin birlikte kullanımı çok daha büyük toplumsal ve ekonomik değerler yaratacaktır. TMMOB bünyesindeki odaların faaliyet alanlarında mekansal bilgi üzerinden arakesit oluşturup ortak çalışmalar üretebilmesi TMMOB örgütlülüğünün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

2. CBS Kongresine Kimler Katılmalı?

Bir TMMOB etkinliği olan CBS Kongresi’ne yalnız Geomatik/Harita mühendisleri değil TMMOB’ye bağlı 24 odanın ilgi gösteren tüm üyeleri, TMMOB haricinde Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi diğer demokratik kitle örgütleri, sendikalar, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği gibi sivil toplum örgütleri, akademisyenler, araştırma kurumları/merkezleri, lisans ve lisansüstü öğrenciler, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumsal firmalar, yerli girişimler (startup), yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, son kullanıcılar, vatandaşlar gibi bilginin paylaştıkça arttığına inanan, katkı verebilecek, ufkunu genişletmek isteyen, motivasyona gereksinim duyan herkes katılmalıdır.

3. CBS Kongresi Ne Değildir?

CBS Kongresi her ne kadar temasına ve odağına uygun çok sayıda uygulama ve
proje sunumu yapılan bir etkinlik olsa da mekansal veri üretimine odaklanmış donanım firmalarının ve/veya mekansal verinin değerlendirilmesinde, analizinde ve karar-destek aşamasında kullanılan yazılım firmalarının düzenlediği biçimde bir son kullanıcı konferansı değildir. Yine benzer biçimde belirli bir firmanın/firmaların ürünlerinin ve çözümlerinin sergilendiği yalnız bir mekansal bilişim teknolojileri fuarı değildir.

4. O Zaman CBS Kongresi Nedir?

Birbirinden farklı alanlarda çalışan ve geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, kurumsal firmaların, girişimlerin, sivil toplum örgütlerinin, üniversite ve araştırma kurumlarının vb. kuruluş-ların kongresinin temasına ve odağına uygun olarak ortaya çıkan yeni uygulama alanlarını, kavramları, teknolojik yönelimleri ve yenileşimi (innovation) etkin biçimde sergiledikleri bir farkındalık, etkileşim ve katma değeri yüksek veya kar amacı gütmeden iş fırsatları yaratma alanıdır. Tüm bu açılardan bakıldığında CBS Kongresi üst düzey bir etkinlik olup bir taraftan mekansal bilgi ve teknolojilere ilişkin politikaların geliştirilmesi üzerine odaklanırken diğer taraftan farklı uygulama alanlarındaki sorunların coğrafi temelli çözümlerinin nasıl üretileceği konusunda düşünce geliştirmektedir. Başka bir açıdan da ortaya çıkan yeni kavram ve teknolojilerin CBS teknolojisi ile birlikte nasıl etkin kullanılabileceği üzerine iş modelleri kurgulamaktadır. CBS Kongresinin düşünsel boyutlarını gösteren bir yaklaşım aşağıdaki şekilde paylaşılmaktadır.

5. Neden Katılmalıyım?

Mekansal Bilgi sektöründe CBS uygulamalarından nasıl daha fazla değer üretilebileceği konusu, neredeyse bütün sektörlerde görülmeye başlayan istihdam ve üretimin azalması sorunu penceresinden bakıldığında daha fazla önem teşkil etmektedir. CBS dünyasındaki gelişmeleri takip edebilmek, bu alanda iş geliştirebilmek ve iş birlikleri kurabilmek için CBS Kongresi önemli bir araçtır. Mekansal Bilgi/Bilişim endüstrisinin, mekansal zeka topluluğunun ve her düzeyden CBS uygulayıcısının ortak bir platformda küresel, ulusal ve yerel sorunlara çözüm arayabilmesi ve buna yönelik iş birlikleri kurabilmesi, mekansal veri/bilgi üretiminde ve kullanımındaki yenilikleri talip edebilmesi, farklı tematik alanlarda mekansal bilgiye dayalı iş geliştirme fırsatlarına sahip olabilmesi için ilgi gösteren herkesin kongreye katılımı ve katkı vermesi önemlidir.
Gelin siz de katılın, bu etkinlikte sizin de düşüncelerinizi ifade etmek istediğiniz konular ve fırsatlar, esinleneceğiniz farklı kavramlar, etkileşime gireceğiniz yeni insanlar mutlaka olacaktır.

Daha Fazla Bilgi için tıklayınız.

 

Kaynak: Harita Bülteni

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here